Photos / videos > Fajing in Yang Taijiquan

Fajing in Yang Taijiquan

There are more videos with applications on YouTube, click here to watch them.